A59 – Drongelens Kanaal

De A59 bij Waalwijk ligt op de grens van zand en klei. Aan de noordkant liggen uitgestrekte rivierkleipolders, aan de zuidzijde is het landschap kleinschaliger. Het Drongelens Kanaal en de Baardwijkse Overlaat snijden door deze landschappen en zijn oude waterhuishoudkundige ingrepen uit de 18e eeuw, die nu voornamelijk ecologisch en recreatief nog betekenis hebben. Langs het kanaal heeft zich een zeer rijke vegetatie ontwikkeld en velen maken op een zonnige dag gebruik van de fiets- en wandelpaden langs het kanaal.

De vervanging van de kunstwerken over de A59 biedt volop kansen voor verbetering van deze ecologische verbindingszone alsook een betere landschappelijke inpassing van de rijksweg en haar omgeving. Het kanaal verbind de uiterwaarden van de Maas en de Brabantse beken. Door meer ruimte te maken voor de oever, en deze beter in te richten ontstaat er een ecologisch en recreatief aantrekkelijk gebied. Een voor vleermuizen relevant deel van de inpassing is al aangelegd, de resterende beplanting volgt na oplevering van het kunstwerk dit voorjaar.

2014-2017, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp
in opdracht van: Rasenberg infra
in samenwerking met: Homforto, Eelerwoude

Loading