aanbevelingenkaart klimaatadaptatie

In het kader van een studieopdracht is voor Amsterdam Oost een complete serie aan klimaatadaptatie-aanbevelingen in beeld gebracht. Op groter schaalniveau zijn belastings- en compensatiegebieden gedefineerd. Door de klimatologische kwaliteiten van de compensatiegebieden beter te verbinden met de belastinggebieden in de verdichte stad wordt inzichtelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om ook op lange termijn het stadsklimaat op acceptabel niveau te houden. Het inzetten van lange lijnen als dijken, waterlopen en doorgaande wegen als verbinden element die koelte brengen en warmte afvoeren. Op wijkniveau worden specifieke maatregelen voorgesteld om wateroverlast, droogte, hittestress en windhinder te voorkomen. De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een adaptieve stad.

2017-2018, analyse en aanbevelingen
in opdracht van: Wageningen University & Research, studieopdracht Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied

Loading