klimaatadaptatie nieuwmarkt

Voor de Nieuwmarkt in het centrum van Amsterdam is een klimaatanalyse gemaakt. De ruime omgeving is geanalyseerd, en onderverdeeld in een aantal klimatopen of ‘local climate zones’. Voor het plangebied zijn een hittestress-, hemelwater- en windanalyse uitgevoerd. Op basis van die gegevens en een ruimtelijke analyse van het plein zelf zijn een aantal ontwerp ingrepen voorgesteld die het stadsklimaat en de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk kunnen verbeteren. Het opzoeken van bestaande koele plekken, het waar mogelijk vergroenen en van vloer en gevels en het spelen met de maaiveldhoogte vormen de ingrediënten voor een aanpassing in het bestaande plein. Per ruimtelijke ingreep zijn de effecten op hittestress, wateroverlast, windhinder en verblijfscomfort benoemd. De klimaatadaptieve ontwerpschets laat zien dat zelfs in sterk versteende hoofdstedelijke ruimten klimaatadaptieve maatregelen goed inpasbaar zijn en tegelijkertijd bij kunnen dragen aan een ruimtelijk aantrekkelijk geheel.

2017-2018, analyse stadsklimaat-aspecten, ontwerpaanbevelingen 
in opdracht van: Wageningen University & Research, studieopdracht Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied

Loading